Impressum

Teak-it & more záhradný nábytok Slovakia k.s.

Pestovateľská 13
821 04 Bratislava
Telefón +421 911 673 111

info1@teak-it.sk

Meno podľa obchodného registra

Teak-It & more Gartenmöbel GesmbH

Teak-it & more záhradný nábytok Slovakia k.s.

Miesto registrácie

Brünnerstraße 115-119
2201 Gerasdorf-Föhrenhain
Rakúsko

Pestovateľská 13
821 04 Bratislava
Slovenská republika

IČ DPH

ATU 65160069

SK2820020456

Právna forma

GesmbH

k.s.

Číslo v obchodnom registri

FN 328741v

IČO: 46 494 880

Obchodný register

Handelsgericht Wien

Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sr, Vložka číslo:  1116/B

Právnická osoba

Mag. Markus Kopitz

Členstvo v organizácii (obchodná komora)

WKO – bližšie informácie tu nakliknite!

Zmluvné ustanovania

1. Obsah online ponuky Autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Uplatňovanie nárokov voči autorovi, ktoré sa vzťahujú na náhradu materiálnych alebo akýchkoľvek škôd, ktoré boli spôsobené používaním alebo nepoužívaním ponúknutých informácií, alebo využívanie chybných a neúplnych informácií je v zásade vylúčené, pokiaľ nebude autorovi preukázané zámerné alebo nedbanlivé zapríčinenie. Všetky ponuky sú nezáväzné. Autor si vyhradzuje právo meniť časti stránok, alebo celú ponuku meniť, doplňovať, odstraňovať, alebo uverejňovanie dočasne alebo definitívne pozastavovať bez mimoriadneho oznámenia autorovi.

2. Odkazy a linky Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na cudzie internetové stránky (linky), ktoré sú mimo oblasti, za ktoré zodpovedá autor, bude povinnosť ručenia výhradne v tom prípade, keď autor o danom obsahu vie a mal by možnosť ho technicky zmeniť, a v prípade nezákoného obsahu zamedziť jeho používaniu. Autor týmto dôrazne vyhlasuje, že v čase stanovenia linkov nebol na daných linkoch viditeľný žiaden ilegálny obsah. Na aktuálne a nastávajúce stvárnenie stránok linkov, ich obsah a autorstvo nemá autor žiadny vplyv. Z toho dôvodu sa týmto dôrazne dištancuje od obsahov všetkých linkov a spojených stránok, ktoré boli po danom stanovení zmenené. Toto stanovisko platí pre všetky linky v rámci ponuky vlastnej internetovej stránky, linky a odkazy, taktiež pre cudzie zápisy do autorom vytvorenej knihy návštev, diskusných fór a mailov. Za ilegálny, chybný alebo neúplny obsah a najmä za škody, ktoré pri používaní alebo nepoužití vznikli, zodpovedá ponúkajúci danej stránky, a nie ten, ktorý na jej zverejnenie iba odkázal.

3. Autorské práva Autor sa vynasnaží vo všetkých publikáciach rešpektovať autorské práva použitých grafík, hlasových dokumentov, videozáznamov a textov. Všetky pomenovania v rámci internetovej stránky respektíve tretie ochranné známky a značky tovarov podliehajú plne právoplatným ustanoveniam o ochrane autorských práv a majetkového práva zapísaného vlastníka. Samotné pomenovanie nevedie k úsudku, že ochranné známky nie sú cez práva tretích osôb chránené. Autorské práva pre verejné, autorom vypracované objekty zostávajú autorovi stránky. Kopírovanie alebo používanie takýchto grafík, hlasových dokumentov, videozáznamov a textov v inej elektronickej alebo vytlačenej publikácii bez výslovného súhlasu autora nie je povolené.

4. Ochrana dát Pokiaľ je v rámci ponuky internetovej stránky možnosť vloženia osobných alebo firemných údajov ( E-mailové adresy, mená, adresy ), používateľ sa vzdáva týchto dát výslovne na dobrovoľnej báze. Využite a platba všetkých ponúkaných služieb je – pokiaľ je to technicky možné – povolená aj bez zadania týchto dát, prípadne ako anonymné zadanie, či zadanie pod pseudonymom. V rámci Impressum alebo podobných záznamov verejných kontaktov ako poštová adresa, telefónne a faxové číslo a E-mailová adresa nie je dovolené zasielanie nie vyslovene požadovaných informácií treťou osobou. Právne kroky proti zasielateľom takzvaných spam mailov sú pri prekročení tohto zákazu vyhradené.

5. Právoplatnosť zmluvných ustanovení Toto ustanovenie je uvedené ako časť internetovej ponuky, z ktorej je predložená aj táto stránka. Pokiaľ časti, alebo jednotlivé formulácie tohto textu nemali nevyhovať, alebo nie úplne vyhovovať právnym predpisom, zostávajú zvyšné časti dokumentu vo svojom obsahu a platnosti nedotknuté.

6. Google Analytic Táto webová stránka využíva Google Analytics službu Google Inc. (“Google”), Google Analytics využíva tzv. “Cookies”, textové dáta, ktoré budú uložené vo Vašom počítači a tiež umožňuje analýzu využívania web stránky. Informácie vyprodukované pomocou Cookie využite web stránky a využitia tejto web stránky (vrátane Vašej IP adresy) budú prenesené a uložené na server Google v USA. Google bude tieto informácie využívať na zhodnotenie Vášho využívania Web stránky, na vytváranie správ o web aktivitách pre používateľov webu a na ďalšie služby súvisiace s využívaním web stránok a internetu. Je možné, že Google bude tieto informácie tiež využívať, prípadne prenášať na tretie osoby, pokiaľ to bude právne predpísané alebo budú tretie osoby poverené spracovaním týchto údajov. Google v žiadnom prípade nespája IP adresu s inými dátami Googlu. Inštalácii Cookies je možné pomocou zodpovedajúceho nadstavenia v Browser Software zamedziť. Upozorňujeme Vás ale, že v tomto prípade nebude možné využívať funkcie tejto web stránky v jej plnom rozsahu.

Login

Registrácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom umožnenia čo najlepšieho možného užívateľského používania tejto webovej stránky, aby sme mohli spravovať prístup na Vaše konto a na ďalšie účely, ktoré sú popísané v časti pravidlá ochrany súkromia. pravidlá ochrany súkromia.

Žiadne produkty v košíku.