VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

PREDAJA TOVARU SPOLOČNOSŤOU 

Teak-it & more záhradný nábytok Slovakia k.s. NA DIAĽKU 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) predstavujú prílohu zmluvy o kúpe tovaru, ktorú uzatvára každý Zákazník v prípade odplatného nadobudnutia tovaru ponúkaného prostredníctvom webovej stránky www.teak-it.sk (ďalej aj ako „eshop“), ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou Teak-it & more záhradný nábytok Slovakia k.s.. Kupujúci vyhlasuje a v celom rozsahu potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, ich obsahu porozumel a na znak súhlasu s ich obsahom, predovšetkým právami a povinnosťami Zmluvných strán, tovar ponúkaný Predávajúcim zakúpil. Kupujúci potvrdzuje akceptáciu VOP aktívnym zakliknutím na príslušnej podstránke eshopu. 

1.2 Predávajúcim sa na účely týchto VOP považuje spoločnosť Teak-it & more záhradný nábytok Slovakia k.s. so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO 46494880, IČ DPH SK2820020456, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I. v odd.: Sr, vložka 1116/B.

1.3 Kupujúcim sa na účely týchto VOP považuje akákoľvek právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá si zakúpi tovar ponúkaný Predávajúcim prostredníctvom eshopu. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ak si Tovar od Predávajúceho zakúpi ako podnikateľ na účely podnikania, nevzťahuje sa neho úprava ochrany práv a povinností, ktorá sa aplikuje v prípade ak je Kupujúci spotrebiteľom, ktorý si nekúpi Tovar na účely podnikania. Za Kupujúceho-podnikateľa sa považuje každý Kupujúci, ktorý kupuje Tovar od Predávajúceho tak, že bude v súvisiacom Daňovom doklade označený svojim obchodným menom/názvom, sídlom/miestom podnikania, IČOm, DIČom, resp. IČ DPH. V prípade ak nie je v týchto VOP výslovne uvedené inak, pri použití pojmu „Kupujúci“ sa vždy myslí aj Kupujúci-spotrebiteľ, aj Kupujúci-podnikateľ.

1.4 Zákazník berie na vedomie, že v prípade nakupovania priamo na prevádzke Predávajúceho sa na zmluvný vzťah založený touto formou nakupovania budú vzťahovať Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru spoločnosťou Teak-it & more záhradný nábytok Slovakia k.s. v jej jednotlivých prevádzkach.

1.5 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č.: 02/58 27 21 70, 

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

2. Definícia niektorých základných pojmov

Obchodný zákonník“ je zákon NRSR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník“ je zákon NRSR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

„ZOCHS“ je zákon NRSR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov;

Kúpna zmluva“ je zmluva o odplatnom nadobudnutí Tovaru ponúkaného Predávajúcim v eshope Kupujúcim;

Zmluvná strana“ je každá zmluvná strana Kúpnej zmluvy samostatne, t.j. Kupujúci a Predávajúci;

Zmluvné strany“ je spoločné označenie Kupujúceho a Predávajúceho ako Zmluvných strán v súvislosti s Kúpnou zmluvou;

„Tovar“ je konkrétny tovar špecifikovaný v Potvrdzujúcom emaily, ktorý si Kupujúci kúpil prostredníctvom eshopu od  Predávajúceho;

„Daňový doklad“ je daňový doklad vystavený Predávajúcim za účelom uhradenia Kúpnej ceny za Tovar, ktorý si Kupujúci objednal, prípadne za účelom uhradenia ďalších platieb, najmä súvisiacich s dodaním Tovaru Kupujúcemu;

„Zákazník“ je potenciálny Kupujúci, ktorý prejaví záujem o nadobudnutie tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom eshopu bez ohľadu na to, či reálne dôjde k uzavretiu Kúpnej zmluvy;

„Reklamácia“ je uplatnenie práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady Tovaru;

„Prevádzka“ je priestor predajne Predávajúceho nachádzajúci sa na adrese Pestovateľská 13, Bratislava.

3. Objednávka tovaru

 1. Zákazník si môže vybrať z ponuky tovaru Predávajúceho, ktorá je uvedená v eshope. Pokiaľ si Zákazník vybral tovar z eshopu, zadaním svojej objednávky a jej odoslaním potvrdzuje, že si skontroloval typ, farbu a číselný kód tovaru a súhlasí s ním. Pokiaľ je tovar, resp. jeho časti vyrobený z dreva, berie Kupujúci na vedomie, že prirodzenými atribútmi dreva sú napr. hrče a otvory v dreve po vypadnutí hrče, trhliny alebo rozličné farebné odtiene dreva, ktoré neznižujú hodnotu tovaru, resp. jeho časti. Rovnako sú bežné aj nepatrné odchýlky pri vzoroch dreva. Farebné zobrazenie tovaru na monitore Zákazníka nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude Zákazník vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.
 2. Zákazník berie na vedomie, že niektoré z ponúkaných tovarov Predávajúci dodáva aj rozložené (nezmontované) a pred použitím takéhoto tovaru je potrebné tovar podľa priloženého návodu poskladať (zmontovať). Predávajúci Kupujúcemu neponúka službu akejkoľvek úpravy Tovaru v zmysle požiadaviek Kupujúceho. Rovnako nie je súčasťou dodávky Tovaru jeho prípadné opravenie (ak sa nejedná o opodstatnené vytknuté vady), nastavenie, zmena povrchovej úpravy či ošetrenie, napr. dreva.
 3. Zákazníkom vybraný tovar v eshope je vkladaný do tzv. nákupného košíka, pričom Zákazník má právo kedykoľvek proces nakupovania ukončiť, zrušiť či už vybratú položku zmeniť. Súčasne je Zákazníkovi  vždy poskytovaná informácia o cenách každého tovaru ako aj aktuálna celková cena jeho nákupu. 
 4. Kúpnu cenu, resp. jej časť Zákazník uhrádza na základe Daňového dokladu.
 5. Všetky Predávajúcim prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné. Po odoslaní objednávky bude Zákazníkovi zaslaný informačný email na Zákazníkom zvolenú emailovú adresu (ďalej aj ako „Informačný email“). Zaslaním Informačného emailu Predávajúci potvrdzuje zaradenie objednávky na spracovanie. Zákazník berie na vedomie, že samotné zaslanie Informačného emailu neznamená vznik Kúpnej zmluvy ani sa ním objednávka ako taká nepotvrdzuje, Informačný email potvrdzuje výlučne začatie spracovania objednávky Zákazníka. Na rovnakú emailovú adresu budú následne zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa  danej objednávky. 
 6. Predávajúci po obdržaní objednávky preverí disponibilitu tovaru a zaznačenú kúpnu cenu objednaného tovaru. V prípade, že Predávajúci objednaným tovarom disponuje a kúpne ceny sú správne, potvrdí Zákazníkovi jeho objednávku a to zaslaním emailu potvrdzujúceho konkrétnu objednávku Zákazníka (ďalej ako „Potvrdzujúci email“).  Súčasťou Potvrdzujúceho emailu bude potvrdenie celkovej ceny objednaného tovaru spolu s termínom dodania ako aj ďalšie súvisiace informácie. V prípade zistenia vyššej ceny za tovar, ako bola uvedená v eshope, má Predávajúci právo požiadať Zákazníka o akceptovanie vyššej ceny v súvislosti s aktuálnou cenou objednaného tovaru. V prípade ak Zákazník so zvýšením kúpnej ceny nesúhlasí, je oprávnený svoju objednávku zrušiť a to zaslaním zrušujúceho emailu na adresu: info1@teak-it.sk. V prípade, ak Zákazník súhlasí so zmenou ceny, je povinný takto zvýšenú cenu potvrdiť odpoveďou na email Predávajúceho, v ktorom ho žiada o akceptovanie vyššej ceny za objednaný tovar. Udelením súhlasu zákazníka so zvýšením ceny a následným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho a zaslaním Potvrdzujúceho emailu sa zmluvný vzťah (Kúpna zmluva) považuje za uzavretý.
 7. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy Zákazníka Predávajúcim. Uzavretím Kúpnej zmluvy sa Zákazník stáva Kupujúcim. Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je jej e-mailové potvrdenie zo strany Predávajúceho zaslané na email určený Kupujúcim. Potvrdzujúci email obsahuje predovšetkým nasledovné údaje:
 1. označenie Kupujúceho, ak sa jedná o spotrebiteľa jeho menom, priezviskom, adresou, emailom a telefónnym číslom; ak sa bude jednať o podnikateľa jeho obchodným menom/názvom, sídlom/miestom podnikania, IČOm, DIČom, resp. IČ DPH, emailom a telefónnym číslom,
 2. špecifikácia Tovaru s uvedením kúpnej ceny
 3. termín dodania
 4. zvolený spôsob dodania: osobné prevzatie na Prevádzke/doručenie na určenú adresu (ďalej aj ako „Dodacia adresa“). V prípade ak má Predávajúci zabezpečiť dopravu Tovaru na Dodaciu adresu bude Potvrdzujúci email obsahovať aj Dodaciu adresu a špecifikáciu ceny dopravy Tovaru na Dodaciu adresu.
 5. V prípade ak Predávajúci pre Zákazníkov zorganizoval spotrebiteľskú akciu, v rámci ktorej si Zákazník objedná tovar, ktorého sa spotrebiteľská akcia týka, spravuje sa uzavretie Kúpnej prednostne podmienkami danej spotrebiteľskej akcie zmluvy a následne týmito VOP. 

4. Práva a povinnosti Zmluvných strán

4.1 Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe Kúpnej zmluvy Kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • bezodkladne po uzavretí Kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním Tovaru poskytnúť Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu.
 • odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

4.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný Tovar.

4.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru vybraného Zákazníkom nie je schopný objektívne dodať tovar Zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v eshope, pokiaľ sa so Zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.

4.4 Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za Tovar, ktorý si objednal v eshope. Kupujúci je rovnako povinný:

 • prevziať objednaný Tovar,
 • okrem Kúpnej ceny zaplatiť Predávajúcemu aj prípadné ďalšie náklady a poplatky, o ktorých bol preukázateľne zo strany Predávajúceho informovaný pred potvrdením jeho objednávky, 
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie Tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.5 Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste uvedenom v Potvrdzujúcom emaily.

4.6 Kupujúci – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: office-sk@teak-it.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci inak porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci-spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (viď bod 11 VOP).

5. Kúpna cena, poštovné a balné

5.1 Kúpna cena je cena vrátane  dane z pridanej hodnoty vo výške vyplývajúcej z platných právnych predpisov. Daňový doklad za účelom uhradenia Kúpnej ceny musí obsahovať predovšetkým:

 1. označenie Kupujúceho, ak sa jedná o spotrebiteľa jeho menom, priezviskom, adresou, emailom a telefónnym číslom; ak sa bude jednať o podnikateľa jeho  obchodným menom/názvom, sídlom/miestom podnikania, IČOm, DIČom, resp. IČ DPH, emailom a telefónnym číslom.
 2. špecifikácia Tovaru s uvedením kúpnej ceny
 3. spôsob dodania: osobné prevzatie na Prevádzke/doručenie na určenú adresu (ďalej aj ako „Dodacia adresa“). V prípade ak má Predávajúci zabezpečiť dopravu Tovaru na Dodaciu adresu bude Daňový doklad obsahovať aj Dodaciu adresu a špecifikáciu ceny dopravy Tovaru na Dodaciu adresu.
 1. Kúpna cena je iba cenou Tovaru a nezahŕňa žiadne iné služby prípadne ponúkané Predávajúcim. Kupujúci berie na vedomie, že záväzná je Kúpna cena v čase uzavretia Kúpnej zmluvy. Kúpna cena sa považuje za uhradenú až momentom pripísania na účet Predávajúceho.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci zaplatí Predávajúcemu prvú časť Kúpnej ceny vo výške 50% celkovej Kúpnej ceny, ak sa Zmluvné strany preukázateľne nedohodli inak. Kupujúci je povinný zaplatiť prvú časť Kúpnej ceny v hotovosti alebo platobnou kartou priamo na Prevádzke, resp. bankovým prevodom na základe Daňového dokladu v lehote splatnosti v ňom uvedenej, ktorý mu Predávajúci zašle v Potvrdzujúcom emaily. V prípade ak je ako spôsob dodania Tovaru dohodnuté doručenie na Dodaciu adresu, je Kupujúci spolu s prvou časťou Kúpnej ceny povinný rovnako uhradiť aj celú cenu dopravy Tovaru na Dodaciu adresu a to rovnakým spôsobom aký si zvolil pre úhradu prvej časti Kúpnej ceny. Druhú časť Kúpnej ceny (nevyplatený rozdiel) je Kupujúci povinný uhradiť bezprostredne pred prevzatím Tovaru a to platbou v hotovosti, platobnou kartou alebo bankovým prevodom.
 3. Na žiadosť Predávajúceho je Kupujúci povinný vhodným spôsobom preukázať svoju totožnosť v prípade platby bankovou kartou, napr. nahliadnutím do občianskeho preukazu.
 4. Platby Kupujúceho sú Predávajúcim započítavané vždy najprv na najbližší splatný záväzok, a to v tomto poradí: zmluvné pokuty, poplatky, úroky z omeškania a istina najstaršieho splatného záväzku Kupujúceho. 
 5. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou Kúpnej ceny, resp. jej časti je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške v zmysle platných právnych predpisov (Kupujúci-spotrebiteľ podľa Občianskeho zákonníka, Kupujúci-podnikateľ podľa obchodného práva). 
 6. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu resp. jej časť za objednaný Tovar a následne od Kúpnej zmluvy odstúpi v zmysle týchto VOP alebo platnej právnej úpravy, je oprávnený požadovať vrátenie už zaplatenej Kúpnej ceny, resp. jej časti. Následne je Predávajúci povinný postupovať v zmysle  týchto VOP.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený pred potvrdením objednávky a zaslaním Potvrdzujúceho emailu zmeniť cenu tovaru uvedenú v eshope a to predovšetkým v prípade zmeny súvisiacich právnych predpisov, zmeny menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola v eshope chybne uvedená. O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný informovať Zákazníka bez zbytočného odkladu. 
 8. Ak nie v týchto VOP uvedené inak, v prípade, že Zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení, vyrovnajú si tieto záväzky do 14 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

6. Dodacie a platobné podmienky

 1. Ak sa Predávajúci a Kupujúci preukázateľne nedohodli inakšie (napr. pri spracovaní objednávky, v Potvrdzujúcom emaily, …) zaväzuje sa Predávajúci Tovar dodať do 45 dní od zaplatenia prvej časti Kúpnej ceny. Zmluvné strany sa dohodli,  že ak by Predávajúci nesplnil svoju povinnosť riadne a včas, je Kupujúci oprávnený ho vyzvať na riadne plnenie v dodatočne poskytnutej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 10 pracovných dní. Ak Predávajúci nedodá Tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Kupujúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Ak sa Zmluvné strany preukázateľne nedohodli inak, Kupujúci je povinný prevziať Tovar v deň uvedený a na mieste podľa spôsobu dodania špecifikovaného v Potvrdzujúcom emaily. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak by na strane Predávajúceho nastalo omeškanie v dôsledku vyššej moci – vis major, tak platí, že Predávajúci nie je v omeškaní.
 3. Kupujúci sa zaväzuje objednaný Tovar riadne a včas prevziať a zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu. V prípade osobného prevzatia na Prevádzke je Kupujúci povinný vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady zabezpečiť dopravu Tovaru z Prevádzky na ním určenú adresu a to bezprostredne po prevzatí Tovaru od Predávajúceho.
 4. Akonáhle bude mať Predávajúci Kupujúcim objednaný Tovar k dispozícii, oznámi túto skutočnosť Kupujúcemu telefonicky alebo emailom a vyzve ho na prevzatie. Kupujúci nie je povinný prevziať Tovar skôr ako je stanovený termín dodania uvedený v Potvrdzujúcom emaily. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať Tovar podľa spôsobu dodania špecifikovaného v Potvrdzujúcom emaily. V prípade doručenia na Dodaciu adresu Predávajúci, resp. kuriér Kupujúcemu oznámi dátum a plánovaný čas dodania Tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že takto oznamovaný čas je iba orientačný a skutočný čas dodania Tovaru závisí od aktuálnej dopravnej situácie na cestách a správania sa iných zákazníkov Predávajúceho, ktorým je rovnako doručovaný tovar Predávajúceho na nimi určené dodacie adresy. 
 5. Kupujúci je povinný najneskôr pri prevzatí Tovaru uhradiť druhú časť Kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie, že zaplatenie druhej časti Kúpnej ceny je podmienkou vydania Tovaru Kupujúcemu.
 6. V prípade ak si Zmluvné strany dohodli osobné prevzatie Tovaru na Prevádzke a Kupujúci si neprevezme objednaný Tovar napriek skutočnosti, že ho na to Predávajúci preukázateľne vyzval a napriek tomu, že uplynul stanovený termín dodania uvedený v Potvrdzujúcom emaily, Predávajúci je oprávnený od Kupujúceho požadovať zaplatenie poplatku za uskladnenie Tovaru objednaného Kupujúcim v sklade Predávajúceho vo výške 15 €/každý začatý týždeň a set  omeškania Kupujúceho s prevzatím Tovaru. Tento Poplatok je splatný na základe daňového dokladu vystaveného Predávajúcim a jeho uhradenie je podmienkou vydania Tovaru Kupujúcemu Predávajúcim.
 7. V prípade ak sa jedná o doručenie objednaného Tovaru na Dodaciu adresu a Kupujúci si neprevezme objednaný Tovar napriek skutočnosti, že ho na to Predávajúci preukázateľne vyzval a napriek tomu, že uplynul stanovený termín dodania uvedený v Potvrdzujúcom emaily, Tovar bude vrátený naspäť na Prevádzku Predávajúceho. Predávajúci je súčasne oprávnený od Kupujúceho požadovať:
 1. zaplatenie poplatku za uskladnenie zakúpeného Tovaru v sklade Predávajúceho vo výške 15 €/každý začatý týždeň a set omeškania Kupujúceho s prevzatím Tovaru. Tento Poplatok je splatný na základe daňového dokladu vystaveného Predávajúcim a jeho uhradenie je podmienkou vydania Tovaru Kupujúcemu Predávajúcim.
 2. zaplatenie poplatku na dopravu objednaného Tovaru späť na Prevádzku Predávajúceho a jeho naskladnenie v paušálnej výške 45 €. Tento Poplatok je splatný na základe daňového dokladu vystaveného Predávajúcim a jeho uhradenie je podmienkou vydania Tovaru Kupujúcemu Predávajúcim.
 1. V prípade ak Kupujúci odmietne uhradiť druhú časť Kúpnej ceny, Predávajúci je oprávnený od  Kúpnej zmluvy odstúpiť. 
 2. V prípade ak Kupujúci v rozpore s obsahom týchto VOP odmietne prevziať ním objednaný Tovar, Predávajúci ho vyzve emailom na opätovné prevzatie Tovaru s tým, že Kupujúcemu v emaily uvedenie nový dátum dodania Tovaru. Aj v prípade, ak bolo v Potvrdzujúcom emaily medzi Zmluvnými stranami dohodnuté, že sa Tovar dodá na Dodaciu adresu, v prípade opätovného dodania v zmysle tohto bodu VOP je Predávajúci oprávnený objednaný Tovar opätovne dodať na Prevádzke a Kupujúci je povinný objednaný Tovar na Prevádzke prevziať. V prípade ak Kupujúci opätovne v rozpore s obsahom týchto VOP odmietne prevziať ním objednaný Tovar, Predávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia Predávajúceho od Kúpnej zmluvy v zmysle obsahu tohto bodu VOP vzniká Predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30% prvej časti Kúpnej ceny a v prípade, že sa jednalo o dodanie tovaru na Dodaciu adresu vzniká mu nárok na zaplatenie poplatku dopravu objednaného Tovaru späť na Prevádzku Predávajúceho a jeho naskladnenie v paušálnej výške 45 € v zmysle bodu 6.7 písm. b) VOP. Predávajúci je oprávnený započítať si pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty a poplatku v zmysle bodu 6.7 písm. b) VOP oproti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie prvej časti Kúpnej ceny. Úhradou zmluvnej pokuty a poplatku v zmysle bodu 6.7 písm. b VOP nie je dotknuté právo Predávajúceho na náhradu vzniknutej škody, presahujúcej výšku dojednanej zmluvnej pokuty a poplatku v zmysle bodu 6.7 písm. b) VOP. 
 3. Kupujúci je povinný Tovar prevziať a pri jeho prevzatí preveriť, či Tovar zodpovedá objednávke, resp. či je Tovar v zhode s Kúpnou zmluvou. Pokiaľ je Tovar v súlade s objednávkou, resp. Kúpnou zmluvou, je v tomto prípade povinný túto skutočnosť pri prevzatí Tovaru písomne potvrdiť. V prípade, že Tovar pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s objednávkou, resp. Kúpnou zmluvou, je Kupujúci povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu Predávajúcemu, resp. kuriérovi. Na neskôr vytýkaný rozpor s objednávkou, resp. Kúpnou zmluvou Predávajúci nebude prihliadať a Tovar sa považuje za riadne dodaný a prevzatý. 
 4. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade dodania Tovaru na Dodaciu adresu, tento bude Predávajúcim dodaný prostredníctvom vlastných doručovateľov, prípadne s využitím služieb tretích subjektov (kuriér). 
 5. V prípade, ak Predávajúci doručí Tovar Kupujúcemu na Dodaciu adresu, Kupujúci je povinný prevziať Tovar osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie Tovaru a podpísať protokol o doručení a odovzdaní Tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie Tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve je povinná predložiť Predávajúcemu originál alebo kópiu Kúpnej zmluvy a písomné splnomocnenie na prevzatie Tovaru. 
 1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 1. Vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho momentom zaplatenia Kúpnej ceny v celom rozsahu.
 2. V prípade, že sa Zmluvné strany výnimočne dohodnú na odovzdaní Tovaru Kupujúcemu pred zaplatením celkovej Kúpnej ceny, Tovar zostáva vo vlastníctve Predávajúceho až do úplného zaplatenia celkovej Kúpnej ceny, resp. iných platieb vyplývajúcich z týchto VOP ako aj všetkých výdavkov zo strany Kupujúceho. Kupujúci berie  na vedomie, že nesmie žiadnym spôsobom Tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníckeho práva scudzovať alebo zaťažovať, napr. záložným právom. Kupujúci je na výzvu Predávajúceho vždy povinný obratom oznámiť, kde sa Tovar, u ktorého je dohodnutá výhrada vlastníctva, nachádza. 
 3. Kupujúci je povinný okamžite písomne oznámiť Predávajúcemu, pokiaľ by si tretie osoby uplatňovali na Tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníctva akýkoľvek nárok (napr. exekúcia, vzatie do zálohu, alebo zahrnutie do konkurznej podstaty, atď.). 
 4. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď Kupujúci alebo tretia osoba poverená Kupujúcim prevezme Tovar od Predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť Tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci alebo tretia osoba poverená Kupujúcim Tovar neprevezme.
 1. Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky, vrátenie tovaru
 1. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky Zákazníka  Potvrdzujúcim emailom až po uplynutie lehoty na dodanie Tovaru, ktorá bola dohodnutá so Zákazníkom.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak Kupujúci objedná v eshope tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal Potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdil objednávku Kupujúceho. Predávajúci súčasne v takomto prípade informuje Kupujúceho o postupe v zmysle tohto bodu VOP. 
 3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v eshope, pokiaľ sa so Zákazníkom nedohodne inak. Predávajúci má rovnako právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so Zákazníkom – telefonicky, mailom (do 14 prac. dní od prijatia objednávky od Zákazníka). Predávajúci je povinný Zákazníka o stornovaní objednávky preukázateľne informovať telefonicky alebo emailom. 
 1. Záručná doba a uplatnenie nárokov z prípadných vád

9.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri Tovare predávanom za nižšiu Kúpnu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia Kúpna cena. Popis konkrétnej vady bude Predávajúcim špecifikovaný v Potvrdzujúcom emaily.

9.2 Predávajúci rovnako zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je v prípade Kupujúceho-spotrebiteľa 24 mesiacov, v prípade Kupujúceho-podnikateľa 6 mesiacov. Záručná doba začínajú plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že právo na podanie Reklamácie nemá v prípade ak sa jedná o vadu, o ktorej Kupujúci pred prevzatím Tovaru o vade vedel alebo vadu sám spôsobil.

9.3 Nároky Kupujúceho-spotrebiteľa z prípadných vád Tovaru vyplývajú z ustanovení § 616 – 627 Občianskeho zákonníka. Prípadný postup pri uplatňovaní vád na Tovare zo strany Kupujúceho-spotrebiteľa upravuje Reklamačný poriadok Predávajúceho. Predpokladom uplatnenia prípadných vád Tovaru je predloženie Potvrdzujúceho emailu, z obsahu ktorého bude zrejmé, že sú vady vytknuté v rámci plynutia záručnej doby a že sa jedná o Tovar zakúpený u Predávajúceho. Rozhodujúcim dátumom na uplatnenie Reklamácie je deň, v ktorý bude Reklamovaný Tovar, resp. Reklamácia doručená Predávajúcemu. V prípade, že má Tovar pri prevzatí Kupujúcim-spotrebiteľom odstrániteľné vady, má Kupujúci-spotrebiteľ právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu Tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho obsahu Kúpnej zmluvy a to odstránením vytýkanej vady Tovaru. Kupujúci-spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady Tovaru požadovať výmenu Tovaru, resp. ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar, resp. jeho časť za Tovar, resp. jeho časť bez vady, ak to Kupujúcemu-spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu Tovaru, resp. jeho časti, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu veci, má Kupujúci-spotrebiteľ právo požadovať výmenu Tovaru, resp. jeho časti alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci-spotrebiteľ, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady Tovar, resp. časť Tovaru riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci-spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny. To neplatí pokiaľ Kupujúci-spotrebiteľ pred prevzatím Tovaru o vade vedel alebo vadu sám spôsobil. 

9.4 Nároky Kupujúceho-podnikateľa z prípadných vád Tovaru vyplývajú z ustanovení § 422 -441 Obchodného zákonníka. 

9.5 Pomoc a informácie o nárokoch Kupujúceho v súvislosti s Reklamáciou zakúpeného Tovaru Kupujúcemu nájde na príslušnej podstránke eshopu.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1 Kupujúci-spotrebiteľ má právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu výlučne za podmienok upravených zákonom NRSR č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a to do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 vyššie uvedeného zákona. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim-spotrebiteľom okamihom, keď Kupujúci-spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa

 •   Tovary objednané Kupujúcim-spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
 •   dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
 •   Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

Kupujúci-spotrebiteľ môže v zmysle tohto bodu VOP odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Kupujúci-spotrebiteľ má právo v rámci tejto 14 dňovej lehoty Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom “kamennom” obchode. Odskúšať v žiadnom prípade neznamená možnosť začať Tovar používať a následne ho vrátiť Predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o Tovar musí byť zachovaná. Kupujúci-spotrebiteľ je povinný Tovar vrátiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu po odstúpení, najneskôr v lehote 14 dní po odstúpení a to kompletný a nepoškodený bez zjavných známok neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar je nevyhnutné vrátiť so všetkým príslušenstvom. Predávajúci odporúča prepravu vráteného Tovaru poistiť. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku. Predávajúci žiada, aby mu Kupujúci vracal Tovar v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený v vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie atď.) na adresu: Pestovateľská 13, Bratislava. Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Kupujúci-spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho-spotrebiteľa alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho-spotrebiteľa. Obsah tohto bodu VOP sa nevzťahuje na Kupujúceho-podnikateľa.

10.2 Bez ohľadu na obsah predošlého bodu, v prípade ak tieto VOP pripúšťajú odstúpenie jednej alebo druhej Zmluvnej strany od Kúpnej zmluvy, je odstúpenie účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. Pokiaľ Zmluvná strana písomné oznámenie riadne zaslané na jej adresu uvedenú v Daňovom doklade alebo druhej Zmluvnej strane preukázateľne písomne oznámenú neprevezme, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že tridsiaty (30.) deň od dňa nasledujúceho po dni odoslania sa považuje za deň doručenia a týmto dňom tiež odstúpenie nadobúda účinnosť. V prípade odstúpenia Kupujúceho z dôvodu porušenia zmluvnej povinnosti na strane Predávajúceho je Kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať späť alebo odovzdať Predávajúcemu Tovar spolu s príslušenstvom vrátane originálneho dokladu o kúpe, záručného listu, návodu na použitie a pod. a podľa možností v originálnom obale. Súčasne je Predávajúci povinný vrátiť do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení prípadne prijatú platbu od Kupujúceho. Predpokladom vrátenia Kúpnej ceny, resp. jej časti Kupujúcemu v prípade odstúpenia je vrátenie Tovaru Predávajúcemu. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je  v omeškaní s vrátením Kúpnej ceny, resp. časti Kúpnej ceny počas obdobia, počas ktorého bude Kupujúci v omeškaní s vrátením Tovaru.

10.3 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho znáša náklady na vrátenie tovaru v celom rozsahu Kupujúci.

10.4 V prípade platného a účinného odstúpenia od Kúpnej zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú Kúpnu cenu, resp. časť Kúpnej ceny bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na ním určený účet, alebo poštovou poukážkou. Ak je Tovar vrátený nekompletný, poškodený, resp. v stave, z ktorého je zrejmé nedodržanie primeranej starostlivosti zo strany Kupujúceho, prípadne nadmerné neprimerané opotrebovanie Tovaru zo strany Kupujúceho, Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní Tovaru do pôvodného stavu.

10.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote v Potvrdzujúcom emaily, resp. týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v eshope. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú Kúpnu cenu, resp. časť Kúpnej ceny. 

10.6 V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto VOP, odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný prevziať Tovar vrátený Kupujúcim a rovnako nie je povinný vrátiť Kupujúcemu všetky preukázateľné prijaté platby, na vrátenie ktorých by mu inak vznikol nárok.  Predávajúci má rovnako nárok na náhradu nákladov spojených s odoslaním Tovaru naspäť Kupujúcemu.

11. Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci-spotrebiteľ uzavretím Kúpnej zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že bol zo strany Predávajúceho oboznámený s tým, že má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, v prípade ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci nejakým spôsobom porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho-spotrebiteľa o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci-spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/). Kupujúci-spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 
 1. Rôzne
  1. V prípade pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia Tovaru Kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia Tovaru Predávajúcemu.
  2. Kupujúci berie na vedomie, že kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom eshopu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, ZOSHC, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ako aj Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (ak ide o Kupujúceho-podnikateľa) a týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je Zmluvnou stranou Kupujúci-spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP Obchodným zákonníkom.
  3. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci spracúva jeho osobné údaje v rozsahu vyplývajúcom s „Podmienok spracúvania osobných údajov – zákazníci“ a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie”) za účelom realizácie kúpy tovaru ponúkaného Predávajúcim. Bez poskytnutia týchto osobných údajov (napr. meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo) by nebolo možné kúpnu zmluvu uzavrieť a dodať zakúpený tovar. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti (napr. zákon o účtovníctve). Rovnako je právnym základom aj skutočnosť, že toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy, ktorú Kupujúci s Predávajúcim uzavrel. Súvisiace práva Kupujúceho sú obsiahnuté v Podmienkach spracúvania osobných údajov – zákazníci.
  4. Zmluvné strany sa dohodli, že je Kupujúci povinný emailom oznámiť Predávajúcemu zmenu svojej adresy, resp. Dodacej adresy, pokiaľ k zmene tejto adresy došlo pred prevzatím Tovaru. Pokiaľ si Kupujúci túto svoju povinnosť riadne a včas nesplní, znáša riziko vyplývajúce zo skutočnosti, že Predávajúci jeho oznámenie nedostal, alebo ho dostal s omeškaním. Právne úkony Predávajúceho voči Kupujúcemu sa považujú za splnené, pokiaľ tieto Predávajúci odoslal na poslednú známu adresu Kupujúceho.  
  5. Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Login

Registrácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom umožnenia čo najlepšieho možného užívateľského používania tejto webovej stránky, aby sme mohli spravovať prístup na Vaše konto a na ďalšie účely, ktoré sú popísané v časti pravidlá ochrany súkromia. pravidlá ochrany súkromia.

Žiadne produkty v košíku.